Statut fundacji

STATUT FUNDACJI
Fundacja na rzecz Rybnickiej Pediatrii  „mAli wspaniali”  

Rozdział I  
Postanowienia ogólne  

§1

Fundacja na rzecz rozwoju Oddziału Pediatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku, zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona przez Fundatora w dniu 22 listopada 2017r. przed notariuszem Arturem Pędrackim z Kancelarii Notarialnej Artur Pędracki w Rybniku ul. Kościuszki 64/1A aktem notarialnym Repertorium A numer 8326/2017, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach ( tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 40 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

§2

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Nazwa Fundacji brzmi: Fundacja na rzecz Rybnickiej Pediatrii „mAli wspaniali”
 3. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§3

Siedzibą Fundacji jest Miasto Rybnik.

§4

Terenem działania fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, z tym zastrzeżeniem, że w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacji, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§5

Ministrem właściwym w sprawach Fundacji jest Minister właściwy do spraw zdrowia.

§6

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe Fundacji, oraz przyznawać dyplomy, inne nagrody i wyróżnienia osobom fizycznym, jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej oraz osobom prawnym zasłużonym dla Fundacji.

 

Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji

§7

 1. Celem Fundacji jest realizacja zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym polegająca na wspieraniu i rozwoju działalności leczniczej na rzecz Oddziału Pediatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku (zwanego dalej „Oddziałem”) oraz wspomaganie działalności profilaktycznej zwłaszcza dla mieszkańców Miasta Rybnika i Powiatu rybnickiego (zwanymi dalej „Regionem”).
 2. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej w obszarach związanych z ochroną zdrowia ludzkiego, promocją zdrowia i profilaktyką zdrowotną, w szczególności wspieranie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 (zwanego dalej „Szpitalem”) , poprzez:
  1. ) podejmowanie i wspieranie działań w zakresie poprawy infrastruktury, pomieszczeń i urządzeń Oddziału oraz doposażenia w specjalistyczny sprzęt i aparaturę medyczną,
  2. ) upowszechnianie i pomoc we wdrażaniu przez Szpital programów celowych dla mieszkańców regionu,
  3. ) upowszechnianie i pomoc we wdrażaniu nowoczesnych metod badawczych i diagnostycznych przez Oddział oraz Szpital,
  4. ) wspieranie inicjatyw zmierzających do podniesienia zdrowotności mieszkańców regionu,
  5. ) prowadzenie działalności z zakresu informacji naukowej, organizowania sympozjów, szkoleń i innych konferencji naukowych.
 3. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność odpłatna i nieodpłatna w rozumieniu przepisów o działalność pożytku publicznego i o wolontariacie. Powyższe formy działalności statutowej Fundacji są rachunkowo wyodrębnione.

 §8

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
  1. )finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziału lub związanego z jego działalnością,
  2. )finansowanie wydatków na modernizację infrastruktury, pomieszczeń i urządzeń Oddziału lub związanych z jego działalnością,
  3. finansowanie prowadzonych przez Szpital programów celowych dla mieszkańców regionu,
  4. )fundowanie stypendiów, pomocy rzeczowej,
  5. )działalność szkoleniową, informacyjno-edukacyjną,
  6. )propagowanie informacji o bieżących i długofalowych celach Fundacji tak w kraju, jak i zagranicą,
  7. )współpracę z instytucjami i organizacjami działającymi w zakresie objętym celami Fundacji,
  8. )organizowanie kwest, zbiórek publicznych, imprez charytatywnych itp. na cele statutowe Fundacji,
  9. )ubieganie się o środki pochodzące z Funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych oraz ich pozyskiwanie,
  10. )finansowanie szkoleń personelu Oddziału oraz uczestnictwa personelu Oddziału w zjazdach, konferencjach lub sympozjach naukowych
 2. Odpłatna działalność pożytku publicznego obejmuje zadania w zakresie:
  1. ) organizowania sympozjów i innych konferencji naukowych, prowadzenia działalności szkoleniowej oraz informacyjno-edukacyjnej,
  2. )organizowanie imprez charytatywnych, kulturalnych, sportowych, organizowanie targów zdrowia, sprzedaż przedmiotów darowizny.

 §9

Określone niniejszym Statucie cele Fundacji jak również sposoby ich realizacji mogą zostać zmienione poprzez zmianę niniejszego Statutu.

 

Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji

§ 10

 1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz założycielski w wysokości 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) oraz dochody i środki uzyskane przez Fundację w trakcie jej działania.
 2. Majątek Fundacji przeznaczony jest na realizację celów Fundacji.

§11

 1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Fundacja zabrania :
  1. ) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”,
  2. ) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3. ) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
  4. ) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§12

 1. Dochody Fundacji pochodzą z:
  1. darowizn, spadków i zapisów,
  2. dotacji, dochodów ze zbiórek i imprez, w tym masowych,
  3. odsetek,
  4. wpłat osób fizycznych, w tym wpłat 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych,
  5. realizacji programów zdrowotnych,
  6. programów operacyjnych finansowanych ze środków Funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych,
  7. aukcji internetowych,
  8. należności orzeczonych prawomocnym wyrokiem sądu lub innego organu zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na realizację jej celów statutowych i pokrycie kosztów jej działalności.
 3. Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy. W przypadku gdy Fundacja rozpocznie działalność w drugiej połowie roku kalendarzowego, to można księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe za ten okres połączyć z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok następny. W tym przypadku pierwszy roku obrachunkowy będzie dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy.

§13

 1. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, tylko wówczas, gdy w chwili składania oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
 2. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na wybraną przez Fundację, dowolną realizację celu, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

 

Rozdział IV
Organy Fundacji

§14

 1.  Organami Fundacji są:
  1. Rada Fundacji (zwana dalej „Radą”),
  2. Zarząd Fundacji (zwany dalej “Zarządem”).
 2. Zwołanie posiedzenia statutowego organu Fundacji następuje w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zawiadomienie o posiedzeniu powinno być wysłane członkom organu Fundacji, na co najmniej 3 dni przed datą posiedzenia, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 i 4. Zawiadomienia informujące o posiedzeniu organu statutowego Fundacji należy kierować na adresy wskazane Fundacji przez członka organu Fundacji. W zawiadomieniu należy oznaczyć miejsce, dzień, godzinę i porządek obrad posiedzenia.
 3. W szczególnych przypadkach Przewodniczący statutowego organu Fundacji może zarządzić inny sposób i termin zawiadomienia członków organu o dacie posiedzenia.
 4. Podczas posiedzenia organu statutowego Fundacji członkowie organu, mogą ustalić termin kolejnego posiedzenia statutowego organu Fundacji.
 5. Uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków organu, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w niniejszym Statucie. Obrady i uchwały statutowych organów Fundacji są protokołowane.
 6. Głosowanie w przedmiocie powoływania i odwoływania członków organów statutowych Fundacji jest tajne.

§15

 1. Rada składa się z od 5 do 12 członków.
 2. W skład Rady wchodzą:
  1. Fundator,
  2. Inni członkowie powołani zgodnie ze statutem,
 3. Pierwszy skład Rady powołuje Fundator.
 4. Powołanie członka Rady następuje na czas nieoznaczony.
 5. Rada może dokonywać zmian w swoim składzie, zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu.
 6. Rada wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego oraz Zastępcę Przewodniczącego.
 7. Członkom Rady, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji. Rada może jednak przyznać z tytułu członkostwa zwrot uzasadnionych kosztów w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§16

 1. Powołanie członka Rady może nastąpić, jeżeli z pisemnym wnioskiem wystąpi co najmniej ¼ składu Rady. Wniosek powinien zawierać wskazanie kandydata na członka Rady z uzasadnieniem.
 2. Uchwała o powołaniu nowego członka Rady zapada większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady.

§17

 1. Mandat członka Rady wygasa z chwilą:
  1. odwołania,
  2. złożenia rezygnacji,
  3. śmierci,
  4. prawomocnego skazania Członka Rady za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe .
 2. Odwołanie członka Rady zapada większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy składu Rady.

§18

 1. Członkowie Rady nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu podległości służbowej.
 2. Członkiem Rady nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ściągane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 3. Członek Rady ma obowiązek bezzwłocznego zawiadomienia Rady o zaistnieniu okoliczności opisanych w ust. 2.

§19

 1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, bądź na wniosek Zarządu, lub co najmniej 1/3 członków Rady.
 3. Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący, a w razie jego nieobecności – Zastępca. W przypadku nieobecności Przewodniczącego i Zastępcy posiedzeniom Rady przewodniczy najstarszy wiekiem członek Rady obecny na posiedzeniu.
 4. Członkowie Zarządu uczestniczą w posiedzeniach Rady o ile Przewodniczący nie postanowi inaczej.
 5. Do udziału w posiedzeniach Rady, z własnej inicjatywy Przewodniczącego lub na wniosek członków
 6. Rady mogą być zaproszone przez Przewodniczącego także inne osoby. Udział takich osób w posiedzeniach Rady ma charakter doradczy. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał.
 7. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw przy danej uchwale decyduje głos Przewodniczącego lub prowadzącego posiedzenie.

§20

 1. Rada jest organem stanowiącym, nadzorującym, a ponadto pełni funkcje opiniodawczo-doradcze.
 2. Do zadań Rady należy:
  1. ) pełnienie funkcji stanowiących, a w szczególności:
   1. ) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu, na wniosek Przewodniczącego lub co najmniej ¼ członków Rady Fundacji, a także pozostałych członków Zarządu na wniosek Prezesa Zarządu;
   2. ) przyjęcie regulaminów pracy organów statutowych Fundacji;
   3. ) powoływanie z własnej inicjatywy biegłego rewidenta do przeprowadzania na wniosek Rady kontroli ksiąg rachunkowych Fundacji oraz badania celowości poczynionych wydatków;
   4. ) podjęcie decyzji o zbyciu lub nabyciu nieruchomości lub udziału w nieruchomości;
   5. ) dokonywanie zmian w statucie Fundacji;
   6. ) podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji;
   7. ) przyjmowanie zasad udzielania dotacji i innych form finansowania ze środków Fundacji;
  2. ) sprawowanie nadzoru nad realizacją celów Fundacji, a w szczególności:
   1. ) zatwierdzanie budżetu Fundacji,
   2. ) przyjmowanie okresowych sprawozdań z działalności Fundacji, składanych przez Zarząd, oraz zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych,
   3. ) przyjmowanie corocznej informacji o działalności Fundacji składanej Ministrowi właściwemu ds. zdrowia,
   4. ) ocena działalności Zarządu i udzielanie mu absolutorium,
  3. ) pełnienie funkcji opiniodawczo – doradczych, a w szczególności zajmowanie stanowiska w innych sprawach przedkładanych przez pozostałe organy Fundacji lub podejmowanych z własnej inicjatywy.
 3. Każdy z Członków Rady ma prawo wglądu do całości dokumentacji Fundacji.
 4. Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, na wniosek Kierownika Oddziału lub 3 członków Rady zażąda udzielenia wyjaśnień od poszczególnych członków Zarządu lub pracowników Fundacji .

§21

 1. Zarząd składa się od 1 do 5 członków powoływanych i odwoływanych przez Radę.
 2. Pierwszy skład Zarządu, w tym Prezesa Zarządu powołuje Fundator.
 3. Członkowie Zarządu powoływani są na 4 letnie kadencje. Pełnienie funkcji członka Zarządu nie wyklucza możliwości powołania na następną kadencję.
 4. Pracą Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
 5. Z zastrzeżeniem ust.6 Członkom Zarządu nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji.
 6. Rada może ustalić wynagrodzenie za pełnienie funkcji w Zarządzie, oraz zasady zwrotu poniesionych wydatków lub wydatków na reprezentację Fundacji.
 7. Uchwała o powołaniu lub odwołaniu członka Zarządu zapada większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy członków składu Rady.
 8. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą upływu kadencji, rezygnacji, śmierci członka Zarządu, albo wskutek odwołania Członka Zarządu.
 9. W przypadku, gdy członkostwo w Zarządzie ustaje z upływem kadencji członka Zarządu, jego mandat wygasa z dniem odbycia posiedzenia Rady na którym zostaje dokonana ocena działalności Zarządu i podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia absolutorium za ostatni rok pełnienia funkcji członka zarządu .
 10. Członkowie Zarządu nie mogą być jednocześnie członkami Rady ani pozostawać z Członkami Rady w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej .
 11. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ściągane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 12. Członek Zarządu ma obowiązek bezzwłocznego zawiadomienia Rady o zaistnieniu okoliczności opisanych w ust. 11 .

§22

 1. Posiedzenia Zarządu powinny się odbywać według potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu kalendarzowym.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy, na wniosek innego członka Zarządu, trzech członków Rady lub Przewodniczącego, w terminie 14 dni od złożenia wniosku.
 3. Członek Zarządu lub członkowie Rady wnioskujący o zwołanie posiedzenia Zarządu powinni łącznie z wnioskiem przedłożyć projekt porządku obrad.
 4. Posiedzenia Zarządu prowadzone są przez Prezesa Zarządu, a w razie jego nieobecności przez wskazanego przez Prezesa Zarządu innego członka Zarządu.
 5. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w sposób i w zakresie przewidzianym w regulaminie Zarządu.
 6. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nie przekraczające zakresu zwykłych czynności Fundacji, zgodnie z zasadami ustalonymi w regulaminie Zarządu.
 7. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w ust 6 powyżej, choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Fundacji, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.

§23

 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu lub dwóch innych członków Zarządu działających łącznie.
 2. Każdy członek Zarządu podejmuje szeroko rozumiane działania w celu pozyskania środków finansowych dla Fundacji z działań promocyjnych Fundacji.
 3. Zarząd Fundacji :
  1. )opracowuje budżet Fundacji,
  2. )sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,
  3. ) po zatwierdzeniu przez Radę, realizuje plan działania oraz budżet Fundacji,
  4. ) co najmniej raz na kwartał, przekazuje Radzie sprawozdanie ze swojej działalności,
  5. ) składa corocznie Ministrowi właściwemu ds. zdrowia z działalności Fundacji;
  6. ) sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji,
  7. ) decyduje o przyjęciu dotacji, darowizn, spadków i zapisów,
  8. ) ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji,
  9. ) odpowiada za realizację celów statutowych Fundacji,
  10. ) występuje z wnioskiem do Rady w sprawie zmian w Statucie, połączenia oraz likwidacji Fundacji,
  11. ) i zajmuje się wszelkimi innymi sprawami Fundacji niezastrzeżonymi do kompetencji Rady.
 4. Zarząd ponosi odpowiedzialność za prawidłowe i rzetelne prowadzenie spraw Fundacji, w szczególności w zakresie rachunkowości i funduszy celowych.
 5. W sprawach między Fundacją a członkami Zarządu, Fundację reprezentuje Przewodniczący lub pełnomocnik powołany przez Radę.

§24

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Rada, bezwzględną większością głosów, przy obecności 2/3 (dwóch trzecich) członków Rady Fundacji.

§25

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada, bezwzględną większością głosów, przy obecności 2/3 (dwóch trzecich) członków Rady.
 3. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia Ministra właściwego do spraw zdrowia.
 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji przeznaczony będzie na działalność Oddziału.

§26

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby Fundacji.

§27

W innych sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy szczegółowe.

Tekst jednolity
Statutu Fundacji na rzecz Rybnickiej Pediatrii „mAli wspaniali”

ustalony uchwałą Fundatora z dnia 11 grudnia 2017r.